Företagspresentation

2009 startade jag mitt eget företag, Leg psykolog Sassa Pennala AB. Företaget ägs och drivs av mig själv.

Jag har sedan 2009 arbetat som underleverantör framför allt åt Eskilstuna kommun och främst åt kommunhälsan och barn- och utbildningsförvaltningen.

kommunhälsan har jag bl.a. arbetat med arbetsförmågeutredningar, deltagit i teamdiskussioner och varit delaktig i utformandet av teamets slututlåtande samt vid behov medverkat vid återkoppling till arbetsgivare. Jag har arbetat mycket med samtalsbehandlingar av bl.a. stressrelaterade diagnoser, depressioner, ångesttillstånd, sömnproblem, kriser, konflikter mm. Jag har vidareutbildat mig inom stressrelaterad ohälsa samt inom ångestsjukdomar och bl.a. vidareutvecklat behandlingsmanualer på evidensbaserade grunder för att bättre kunna diagnostisera och behandla kombinationer av stress- och ångestrelaterade besvär, som räknas till psykosocial ohälsa och idag utgör ca 2/3 av alla sjukskrivningar. Jag har utbildningar inom psykodynamisk teorigrund, inom systemteori, lösningsinriktad teori samt inom KBT, varav det sistnämnda är den teoretiska grund jag arbetar främst efter. Därutöver har jag ett flertal testutbildningar inom det neuropsykologiska området. Jag har även arbetat med chefsstöd på olika vis, bl.a. med krisstöd, coachning ang anpassningsåtgärder i arbetsmiljön för att underlätta återgång i tjänst, konflikthantering, förändringsarbete mm. Förutom kommunhälsan har även Previa och Avonova anlitat mig som underleverantör genom de år jag har haft eget företag (uppdrag se ovan).

Jag har även arbetat åt Barn och utbildningsförvaltningen som underleverantör, bl.a. med utredningar/testningar av barn/ungdomar inom grundskola och på gymnasienivå, handledningsuppdrag till 1) förskole- och skolpersonal, 2) specialpedagoger, 3) resursbedömare, 4) PTP-psykologer, 5) skolsköterskor, 6) resursskolor, 7) elevassistenter, 8) pedagogik utvecklare, 9) enskilda skolkuratorer/socionomer på resursskolor, 10) rektorer, 11) handledning av elevhälsovårdsteam och 12) psykologarbete på ungdomsmottagningen etc. På ungdomsmottagningen har jag främst arbetat med samtalsbehandlingar, där de behandlingsmanualer jag redogör för ovan har kommit till användning. Det har också varit en fördel att ha en bred, teoretisk skolning (KBT och psykodynamisk skolning) både för att kunna diagnostisera väl samt för att uppnå goda behandlingsresultat. Mitt arbete från företagshälsovård har lyft behovet än mer att arbeta med främjande insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos ungdomar. I min roll som handledare till PTP-psykologer samt andra yrkesverksamma psykologer är den breda teoretiska skolningen viktig, då flera psykologprogram idag har integrativ inriktning. Som handledare lägger jag stor vikt vid att PTP-psykologerna använder ett vetenskapligt förhållningssätt och lär sig att välja insats baserat på pålitlig vetenskapligt förankrad kunskap samt att de lär sig att utvärdera de egna insatserna.

Eskilstuna kommun har även anlitat mig som handledare till chefer inom olika förvaltningar, bl.a rektorer.  Ytterligare handledningsuppdrag som jag har haft har t.ex. varit inom kyrkan, polisen och landstinget.

Utöver dessa uppdrag har jag även genomfört neuropsykologiska utredningar för Västmanlands läns landsting (BUP) samt arbetat åt Strängnäs kommun som underleverantör inom följande områden: 1) handledning till kommunens skolsköterskor och pedagogisk personal, 2) handledning till kommunens skolpsykologer samt 3) utredningar/testningar av elever i kommunen.

På min mottagning bedriver jag samtalsbehandlingar främst riktat till vuxna inom samma områden som jag redogör för ovan. Jag har avtal med de flesta försäkringsbolag i Sverige samt ett samarbete med Sophiahemmet i Stockholm. Jag har även ett avtal med Kris- och traumacentrum Sverige AB, där bl.a. krisstöd och behandlingsinsatser även riktas mot barn och ungdomar.

Referenser

Vid behov av referenser finns ett antal referensuppdrag och referenter att tillgå. Ta kontakt med mig så förmedlar jag namn och telefonnummer.

Back to top